โครงการอบรมการเขียนโปรแกรม PLC BECKHOFF รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2
 
    
 
        ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีและมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับบริษัท ทีดีเอส เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด จัดทำโครงการฝึกอบรมการเขียนโปรแกรม PLC BECKHOFF นำโดย ผศ.ดร.เดชฤทธิ์ มณีธรรม หัวหน้าสาขาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ คณะคุรุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, ผศ.ดร.เบญจลักษณ์ เมืองมีศรี คณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคุณวิญญู เลิศคำ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ทีดีเอส เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ได้ร่วมกันจัดโครงการฝึกอบรมสำหรับคณะอาจารย์จากหลายสถาบันทั่วประเทศ
 
   
 
 
        และได้เปิดตัวหนังสือ PLC BECKHOFF ซึ่งมีวางจำหน่ายแล้วที่ SE-ED Book Center หากท่านที่มีความสนใจ สั่งซื้อผ่านทางบริษัท ทีดีเอส เทคโนโลยี มอบส่วนลดให้ทันที 10% พร้อมจัดส่งฟรีทั่วประเทศ 
        ทางบริษัท ทีดีเอส เทคโนโลยี (ประเทศไทย) ต้องขอขอบพระคุณ คณะอาจารย์และผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่าน ที่ให้การตอบรับเป็นอย่างดี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เทคโนโลยีที่ได้ถ่ายทอดไปนั้น ทุกท่านจะได้นำไปใช้ประโยชน์ในการประยุกต์ใช้และพัฒนางานของท่านต่อไป
           
 
 Copyright © 2013 TDS TECHNOLOGY (THAILAND) CO., Ltd. All rights reserved.