MOU RMUTL & TDS Techonology (Thailand)
 
       
 
            เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 ว่าด้วย ความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการด้านเทคโนโลยีพลังงานสะอาด และเทคโนโลยีระบบควบคุมอัตโนมัติ ระหว่าง บริษัท ทีดีเอส เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดย รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และ Mr.Vincent Tan กรรมการผู้จัดการใหญ่ ร่วมกัน “บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการ ด้านเทคโนโลยีพลังงานสะอาดและเทคโนโลยีระบบควบคุมอัตโนมัติ” เพื่อสนับสนุนและพัฒนาการศึกษาให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีระบบควบคุมอัตโนมัติต่อไป
 
 
 
 Copyright © 2013 TDS TECHNOLOGY (THAILAND) CO., Ltd. All rights reserved.