โครงการ “การประชุมเชิงปฏิบัติการหุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติ Automation System Robot ” เพื่อเตรียมความพร้อมเข้า
ร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ “Automation System Robot” ประจำ ปี 2561 ในงานแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษาระดับชาติ
ในวันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ 2561 ณ สำนักวิจัยและ พัฒนาการอาชีพอาชีวศึกษาและสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและ
บุคลากรอาชีวศึกษา ซึ่งได้รับ เกียรติจาก ผู้อำนวยการ อรรถพล สังขวาสี ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาอาชีวศึกษา
เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม
 
 
    โดยมีคุณวิญญู เลิศคำ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ทีดีเอส เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด เข้าร่วมในพิธีเปิด
และคุณศิริโรจน์ งามเขียว ผู้จัดการฝ่ายวิศกรรม เป็นวิทยากรในการอบรมตลอดโครงการนี้ กำหนดจัดการประกวด
 สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ภายใต้ชื่องาน “สุดยอดนวัตกรรม อาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
และการแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ถึง 3 มีนาคม 2561
ณ ศูนย์ การค้าเซียร์รังสิต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
 
    
 
 
     
      
 
 Copyright © 2013 TDS TECHNOLOGY (THAILAND) CO., Ltd. All rights reserved.