บริษัท ทีดีเอส เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด มีนโยบายหลัก ในการบริหารงานเพื่อรักษาระดับคุณภาพ
ของผลิตภัณฑ์และงานบริการให้ทันสมัย และมีคุณภาพระดับมาตรฐานสากลบนพื้นฐานความพึงพอใจของลูกค้า
พร้อมทั้งพัฒนากระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อการทำงานในทุกๆหน่วยงาน
เพื่อให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุดกับลูกค้า
 
 
 
    ด้วยความร่วมมือร่วมใจของพนักงานทุกหน่วยงานที่ทำให้บริษัทฯ สามารถก้าวสู่มาตรฐานสากลและได้รับ
ใบรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 จนเป็นที่ยอมรับของลูกค้าในกลุ่มงานออโตเมชั่น และงาน
ทางด้านการศึกษา ซึ่งบริษัทฯมีหลักการทำงาน ตามนโยบายคุณภาพดังนี้
“บริษัท ทีดีเอส เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย อย่างมีคุณภาพ
ตรงต่อเวลา และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ด้วยทีมงานมืออาชีพ”
 
 
 
 
 
     
      
 
 Copyright © 2013 TDS TECHNOLOGY (THAILAND) CO., Ltd. All rights reserved.