งานประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 3 จัดขึ้นโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วันที่ 23 มีนาคม 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์ นักศึกษา และนักวิจัยใน
สาขาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ร่วมส่งบทความวิจัย เพื่อเป็นประโยชน์ต่อ
การเรียนการสอน การพัฒนา และการเผยแพร่งานทางด้านวิชาการ
 
  
 
    ทั้งนี้ บริษัท ทีดีเอส เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับเกียรติ ให้นำชุดฝึก Robot Automation with Iot
ไปแสดงในงาน เพื่อให้ความรู้กับอาจารย์และนักศึกษา โดยได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก ทีมงาน TDS หวัง
เป็นอย่างยิ่งว่าการจัดแสดงในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่ออาจารย์และนักศึกษาทุกท่าน ในการนำไปศึกษาและ
เผยแพร่ต่อไปค่ะ
 
 
 
 
 
     
      
 
 Copyright © 2013 TDS TECHNOLOGY (THAILAND) CO., Ltd. All rights reserved.