Course : Mitsubishi TDS EEC Date 22-26 July 2019


บริษัท ทีดีเอส เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด บริการงานทางด้านควบคุมอัตโนมัติในงานอุตสาหกรรม เรามีวิศกรที่ความเชี่ยวชาญในการใช้งาน PLC หนึ่งใน Brand ที่มีความนิยมอย่างแพร่หลายนั้นคือ Mitsubishi PLC เป็นสินค้าที่มีผู้ใช้งานเป็นจำนวนมาก และมีบทบาทในการควบคุมการทํางานของเครื่องจักรและกระบวนการในอุตสาหกรรมอย่างแพร่หลาย จึงจําเป็นอย่างยิ่งต่อหน่วยงานต่างๆ ต้องพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ในการใช้งานระบบ PLC เพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีทางการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ผู้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรนี้จะได้รับความรู้ในการโปรแกรม PLC โดยใช้ซอฟต์แวร์ Gx Developer และทดลองปฏิบัติงานกับชุดทดลองจริง จากวิทยากรผู้เชี่ยวญชาญและมีประสบการณ์ในใช้งาน PLC Mitsubishi มากกว่า 10 ปี 

 

ตารางการอบรม Course : Mitsubishi TDS EEC Date 22-26 July 2019

22 July 19 : 09.00-16.00 Topic : FX5U Start-Up ,Ladder Program
           - Basic Intructions
23-24 July 19 : 09.00-16.00 Topic : Function Block Diagram/Ladder Language (FBD/LD)
           - Entering Program ,LD element,FBD element
25-26 July 19 : 09.00-16.00 Topic : IEC61131-3 Programming-Structured Text (ST)
           - Configurations of ST editor and Instructions 

กำหนดการอบรม Course : Mitsubishi TDS EEC Date 22-26 July 2019

Register