TDS ร่วมออกบูธภายในงาน World didac Asia 2019

21.10.2019
TDS ร่วมออกบูธภายในงาน World didac Asia 2019
                     บริษัท ทีดีเอส เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมออกบูธภายในงาน World didac Asia 2019 โดยนำชุดsmart farm
       และ ชุดการเรียนรู้ Mini PLC เพื่อโชว์ Solutions ในการทำงานของระบบต่างๆ เมื่อวันที่ 9-11 ตุลาคม 2562
       ณ อาคารภิรัช ทาวเวอร์ แอท ไบเทค บางนา