ภาพบรรยากาศงานสัมมนา หัวข้อ IIOT For Smart Automation

21.10.2019
ภาพบรรยากาศงานสัมมนา หัวข้อ IIOT For Smart Automation
                    ภาพบรรยากาศงานสัมมนา หัวข้อ IIOT For Smart Automation บริษัท ทีดีเอส เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ
       บริษัท เอส.เอ็ม.ซี. (ประเทศไทย)จำกัด    จัดขึ้นเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2562 ณศูนย์อบรม บริษัท เอส.เอ็ม.ซี. (ประเทศไทย) จำกัด
       สาขาอีสเทิร์นซีบอร์ด จังหวัดชลบุรี

 

 
              ซึ่งได้รับเกียรติจาก Mr.Paul Yeo Director Sales and Marketing TDS Group และ คุณกฤษณ์ อุตตะมัง ผู้จัดการฝ่ายขายและ
       การตลาด บริษัท เอส.เอ็ม.ซี. (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวเปิดงาน  พร้อมด้วยวิทยากรรับเชิญจาก ผศ.ดร.ประสิทธิ์ นางทิน คณบดี               คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน บรรยายในหัวข้อ SCADA For Smart Factory   ทางบริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า
       ท่านที่เข้าร่วมงานสัมมนาจะได้ประโยชน์เพื่อนำไปพัฒนางานของท่านต่อไปครับ
 
สามารถดูรูปเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/TDSthai/