Training


เราให้บริการฝึกอบรมการเขียนโปรแกรม PLC ตามมาตรฐาน IEC61131-3 และ Touchscreen ทั้งแบบภายในและนอกสถานที่ ทั้งนี้หลักสูตรการฝึกอบรมของเรายังสามารถปรับให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าได้ ซึ่งหลักสูตรการฝึกอบรมทั้งหมดนี้จะครอบคลุมความรู้ตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนถึงระดับสูง ทั้งยังมีห้องฝึกอบรมและชุด Demo kit สำหรับประกอบในการเรียนการสอนเพื่อให้เกิดทักษะและความรู้ในการนำไปใช้งานของผู้เข้าร่วมอบรม

ด้านทีมงานวิทยากรฝึกอบรมของทาง บริษัท ทีดีเอส เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติงานด้านเอ็นจิเนียริ่งจริงและมีประสบการณ์ในการถ่ายทอดความรู้ให้กับลูกค้าและพนักงานในองค์กรระยะเวลาไม่ต่ำ 10 ปี ท่านสามารถมั่นใจได้ว่า เนื้อหา ความรู้ ตลอดจนเทคนิคการแก้ปัญหาและประสบการณ์ต่างๆ จะสามารถถ่ายทอดสู่ผู้เข้าฝึกอบรมได้อย่างครบถ้วนและสามารถนำความรู้ที่ได้รับกลับไปประยุกต์ใช้กับงานได้อย่างถูกต้อง

บริการอบรมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

หลักสูตร ที่เปิดอบรม

Course