อบรมการประยุกต์ใช้งาน IIoT GATWAY


ตารางการอบรม อบรมการประยุกต์ใช้งาน IIoT GATWAY

08.30 น. - 09.00 น. - Register
09:00 น. - 09.15 น. - Overview TDS Technology.
09:15 น. - 09.45 น. - Overview internet of things.
- Internet of things network with Flexy205.
09:45 น. - 10:30 น. - Introduction to Devices in IoT System.
- Introduction to Gateway in IoT System.
- Introduction to Cloud in IoT System.
10.30 น. - 10.45 น. Coffee Break.
10.45 น. - 12.00 น. - Basic Javascript Function Massage Line Application.
- MQTT Protocol with Flexy205
12.00 น. - 13.00 น. Lunch Time.
13.00 น. - 14.30 น. - Create Dashboard on Web for monitoring and command on Flexy205
- Question & Answer

กำหนดการอบรม อบรมการประยุกต์ใช้งาน IIoT GATWAY

22 June 2023
21 September 2023
Register